Economisch herstel, de rol van de salarisadviseur...

Elke Nederlander merkt het - de koopkracht van de werkenden stijgt (gemiddeld 2.6%)[1], de arbeidsmarkt trekt aan en de overheid stimuleert de arbeidsmarkt door de belastinglasten te verlagen. Eén van de eersten die veranderingen op de arbeidsmarkt en in de economie opmerken zijn wij, salarisadviseurs. Hoezo? Door de veranderingen die plaats vinden in de wet- en regelgeving. Salaris- en personeelsadviseurs kunnen, vanwege de vereiste om op de hoogte te blijven van de wet- en regelgeving, van toegevoegde waarde zijn voor bedrijven door proactief te informeren over nieuwe regels, nieuwe baten- en lastenberekeningen op te stellen en te adviseren hoe bedrijven met de wetswijzigingen om kunnen gaan.

Wat verandert er, en welke gevolgen hebben deze veranderingen?

Het aantal WW-uitkeringen daalt eind 2015 tot 417.000[2] de uitkeringslasten dalen naar verwachting met 700 miljoen tot 6.2 miljard, en daardoor zijn de WW-premies met .38% gedaald tot 1.7

De toenemende vraag naar arbeid en het afnemende arbeidspotentieel ter gevolge van de vergrijzing zal de vraag hoogopgeleide jongeren doen stijgen. Ondanks de flexibilisering, hebben met name middel- en hoogopgeleiden een vast contract, in tegen stelling met lage opgeleiden[3]. De werkenden met een vast contract bestaan uit 19% laagopgeleiden en 38% opgeleiden en met een flexibel contract 32% laag- en 25% hoogopgeleiden, echter hebben de hoogopgeleiden met een flexibele contracten een grotere kans op een vast contract terwijl laag opleiden met name bestaan uit oproep/invalkrachten, uitzendkrachten of beschikken over contracten zonder vaste uren[3]. Enerzijds zullen hoogopgeleiden zoeken naar een uitdagende en leerzame werkomgeving, maar anderzijds speelt zekerheid ook een rol. Maak als werkgever een zorgvuldige afweging tussen het bieden van zekerheid en het ondernemersrisico wat werkgeverschap met zich meebrengt.

​Conclusie

Een salaris- en personeelsadviseur is in staat, vanwege de vereiste om op de hoogte te blijven van de continue veranderende wet- en regelgeving, om bedrijven op de hoogte te stellen en te adviseren over de gevolgen van deze veranderingen. Ons advies, kies een dienstverlener die een accurate en betrouwbare salarisverwerking levert én die waarde toevoegt door proactief te informeren en adviseren! De 'onder meer' van Salaris Onder Meer (SOM) is gericht op het informeren en adviseren van onze klanten, omdat salarisadministratie zoveel meer is dan slechts het tijdig leveren van een kloppend salarisstrookje.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2015/09/15/miljoenennota-2016

[2] http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV-Juninota-2015.pdf

[3] http://www.flexbarometer.nl/hoofdstuk3.html

#salarisadministratie #salarisadviseur #salarisadministratiescan

Featured Posts
Recent Posts